Algemene voorwaarden

Versie 2022

1 Definities

a.    Opdrachtnemer: Palmo overkappingen, hierna te noemen Palmo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68176740.
b.    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend/werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c.    Overeenkomst: de tussen Palmo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
d.    Partijen: Palmo en Opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid

a.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Palmo en Opdrachtgever waarop Palmo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Palmo in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
c.    De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d.    Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Palmo zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
e.    Indien Palmo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat  Palmo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen


a.    Alle offertes en aanbiedingen van Palmo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b.    Een Overeenkomst komt niet tot stand anders dan na een ondertekende orderbevestiging.
c.    Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding  maken Partijen vooraf bindende afspraken.
d.    Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie tijdig en naar   waarheid aan Palmo heeft verstrekt.
e.    Palmo kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een  vergissing of verschrijving bevat.
f.    Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden.
g.    Palmo is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een  verplichting via de wet of regelgeving. Palmo is daarnaast gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
h.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Palmo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
i.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4 Overeenkomst

a.    Palmo is gerechtigd zonder voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever  een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.
b.    Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt Opdrachtnemer een extra voor voltooiing geschikte termijn gegund om alsnog te leveren.
c.    Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door  hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Palmo. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Palmo te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
d.    Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie tijdig en naar waarheid aan Palmo heeft verstrekt. Er is ook sprake van Meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
e.    Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd.
f.    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het (laten) aanleggen van benodigde (stroom)voorziening(en).
g.    Palmo is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
h.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Palmo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
i.    Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Palmo mededelen. Palmo mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
j.    Indien door Palmo of door Palmo ingeschakelde derde(n) in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Palmo in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5    Levering en Uitvoering

a.    Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan)afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.
b.    De met Opdrachtgever overeengekomen levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van leveringstermijn leidt niet tot aansprakelijkheid van Palmo voor schade noch ontstaat voor Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de  Overeenkomst. 
c.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd.
d.    Opdrachtgever dient zich te gedragen als goed beheerder ten aanzien van de  onderdelen of gedeelten van de overkapping die zich op locatie bevinden.
e.    De Opdrachtgever geeft geen opdrachten met betrekking tot de werkzaamheden aan   derden zonder Palmo daarin te kennen.
f.    Afwijkingen van geringe betekenis tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder een afwijking  van geringe betekenis wordt verstaan een afwijking die geen invloed, of een ondergeschikte invloed, heeft op de gebruikswaarde van het ontwerp.

6    Opzegging

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk  op te zeggen. Palmo heeft in dat geval recht op de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Palmo is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van  de waarde van het niet uitgevoerde werk in rekening te brengen. Palmo zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

7    Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

a.    De Overeenkomst kan direct door Palmo worden ontbonden of opgeschort indien:
i.    Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Palmo goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
ii.    Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke  schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
b.    Palmo kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle voor een correcte en tijdige uitvoering noodzakelijke informatie aan Palmo verstrekt.
c.    Palmo kan de Overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d.    Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
e.    Indien Palmo overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Palmo direct opeisbaar.
f.    Palmo is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
g.    Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Palmo aan haar te vergoeden.

8    Intellectuele eigendom

Palmo behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Palmo aan hem te retourneren. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Palmo niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.


9    Eigendomsvoorbehoud

Alle door Palmo geleverde zaken blijven eigendom van Palmo totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Palmo heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.


10    Garantie

a.    Palmo voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
b.    Palmo staat gedurende de garantietermijn in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. In dat kader heeft 
Opdrachtgever vanaf montage:
•    5 jaar garantie op de constructie.
•    5 jaar garantie op de motor.
•    2 jaar garantie op bewegende onderdelen; althans 1 jaar aan of binnen een straal van 10 kilometer van de kust.
•    1 jaar garantie op elektrische onderdelen.
•    5 jaar garantie op de coating; althans 1 jaar aan of binnen een straal van 10 kilometer van de kust.
•    1 jaar garantie op de montage.
c.    Wijzigingen aan het geleverde product, onjuist gebruik of onderhoud door niet-geautoriseerde en/of niet-gecertificeerde servicebedrijven maken de garantie ongeldig. Onjuist gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van onderdelen die niet door Palmo zijn geleverd.
d.    Het inroepen van de garantie is slechts mogelijk voor zover het geleverde product door Opdrachtgever is behandeld en onderhouden volgens de aanwijzingen en instructies van Palmo. Het is aan de Opdrachtgever om aan te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Palmo heeft de Opdrachtgever gewezen op risico’s van het niet opvolgen van aanwijzingen en instructies en op verkleuring en aantasting.
e.    Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen baseert Palmo zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Palmo informeert de Opdrachtgever hierover.
f.    Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog  niet heeft voldaan.
g.    Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Palmo - naar haar keuze – voor  kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze  uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van artikel 13 Aansprakelijkheid en Overmacht.

11    Klachten, reclame, vervaltermijnen

a.    Opdrachtgever is gehouden om binnen 48 uur na oplevering door hem ontdekte gebreken in de geleverde prestatie schriftelijk aan Palmo te melden. Bij niet-tijdige mededeling vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek.
b.    Opdrachtgever dient Palmo in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
c.    Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Palmo gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
d.    Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
e.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens Palmo één jaar.

12     Betaling en incasso

a.    Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden. Voor Opdrachtgever geldt verder:
b.    Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
c.    Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Palmo op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Palmo is in dat      geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
d.    Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
e.    Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
f.    Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door Palmo aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen, dan is de Opdrachtgever aan Palmo (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Palmo maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

13    Aansprakelijkheid en Overmacht

a.    De totale aansprakelijkheid van Palmo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of op welke grond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot maximaal het offertebedrag (excl. BTW), althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico.
b.    De aansprakelijkheid van Palmo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Palmo voorgeschreven zaken, materialen of schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Palmo voorgeschreven derden is uitgesloten.
c.    Palmo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Palmo is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d.    Indien het ontwerp van Palmo niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Palmo, dan is Palmo slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Palmo.
e.    Tenzij nakoming door Palmo blijvend onmogelijk is, dient Opdrachtgever Palmo onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij tevens een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Palmo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
f.    Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Palmo vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
g.    De in deze algemene voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Palmo.
h.    Palmo kan gedurende de periode dat aan de zijde van Palmo sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
i.    In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Palmo: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Palmo of dreiging  van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
j.    Voor zover Palmo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen  uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Palmo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te  komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze  factuur te voldoen.

14     Elektronische post

De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

15    Vrijwaring derden

a.    De Opdrachtgever vrijwaart Palmo voor eventuele aanspraken van derden, die    in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Palmo toerekenbaar is.
b.    Indien Palmo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is  Opdrachtgever gehouden Palmo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Palmo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Palmo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16    Geschillen en toepasselijk recht

a.    Op elke Overeenkomst tussen Palmo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b.    Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Palmo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Palmo blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de  bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.