Algemene voorwaarden

 

1 Definities

a. Opdrachtnemer: Palmo overkappingen, hierna te noemen Palmo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68176740.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c. Overeenkomst: de tussen Palmo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
d. Partijen: Palmo en Opdrachtgever.

 

2 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Palmo en Opdrachtgever waarop Palmo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Palmo in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Palmo zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
e. Indien Palmo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Palmo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

a. Alle offertes en aanbiedingen van Palmo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.
c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Palmo heeft verstrekt.
d. Palmo kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
e. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.
f. Palmo is, voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Palmo is daarnaast, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
g. Palmo is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Palmo heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.
h. Een samengestelde prijsopgave verplicht Palmo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
i. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4 Overeenkomst

a. Palmo is gerechtigd zonder voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.
b. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt Opdrachtnemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.
c. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Palmo. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Palmo te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
d. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Palmo heeft verstrekt. Er is ook sprake van Meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
e. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd.
f. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het (laten) aanleggen van benodigde stroomvoorziening(en).
g. Palmo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
h. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Palmo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
i. Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Palmo mededelen. Palmo mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
j. Indien door Palmo of door Palmo ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Palmo in redelijkheid gewenst faciliteiten.

 

5 Levering en Uitvoering

a. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.
b. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd.
c. Opdrachtgever dient zich te gedragen als goed beheerder ten aanzien van de onderdelen of gedeelten van de overkapping die zich op locatie bevinden.
d. De Opdrachtgever geeft geen opdrachten m.b.t. de werkzaamheden aan derden zonder Palmo daarin te kennen.
e. Afwijkingen van geringe betekenis tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder een afwijking van geringe betekenis wordt verstaan een afwijking die geen of een ondergeschikte invloed heeft op de gebruikswaarde van het ontwerp.

 

6 Opzegging

a. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Palmo heeft in dat geval recht op de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.Palmo is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde werk in rekening te brengen.Palmo zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

a. De Overeenkomst kan direct door Palmo worden ontbonden of opgeschort indien:
i. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Palmo goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
ii. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
b. Palmo kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Palmo verstrekt.
c. Palmo kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
e. Indien Palmo overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Palmo direct opeisbaar.
f. Palmo is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
g. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Palmo aan hem te vergoeden.

 

8 Intellectuele eigendom

a. Palmo behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Palmo aan hem te retourneren. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Palmo, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.

 

9 Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Palmo geleverde zaken blijven eigendom van Palmo totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Palmo heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

 

10 Garantie

1. Palmo voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Palmo staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Dit geldt slechts voor zover het geleverde product door Opdrachtgever is behandeld en onderhouden volgens de aanwijzingen en instructies van Palmo. Het is aan de Opdrachtgever om aan te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Palmo heeft de Opdrachtgever gewezen op risico’s van het niet opvolgen van aanwijzingen en instructies en op verkleuring en aantasting.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Palmo zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Palmo informeert de Opdrachtgever hierover.
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Palmo - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
7. De Consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Palmo. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

11 Klachten, reclame, vervaltermijnen

a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Palmo. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.
b. Opdrachtgever dient Palmo in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Palmo gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens Palmo één jaar.

 

12 Betaling en incasso

a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden. Voor Opdrachtgever handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
b. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Palmo op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Palmo is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
e. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
f. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de Palmo aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Palmo (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Palmo maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
g. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
h. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
i. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Palmo aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Palmo (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Palmo maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
j. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

 

13 Aansprakelijkheid en Overmacht

a. Palmo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Palmo is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. Indien het ontwerp van Palmo niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Palmo, dan is Palmo slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Palmo.
c. Palmo zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Palmo aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Palmo.
d. Palmo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Palmo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Palmo kan gedurende de periode dat aan de zijde van Palmo sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
f. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Palmo: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Palmo of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
g. Voorzover Palmo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Palmo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

14 Elektronische post

a. De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

 

15 Vrijwaring derden

a. De Opdrachtgever vrijwaart Palmo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Palmo toerekenbaar is.
b. Indien Palmo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Palmo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Palmo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Palmo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

16 Geschillen en toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen Palmo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Palmo, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Palmo blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.